# Student Name Qualification Session Email / Contact No.
1 Rahul Dev Ahirwar BE 2007-08  
2 Avinash Sihose BE 2007-08  
3 Rajeev Singhai BE 2007-08  
4 Rakesh jaswani BE 2007-08  
5 Abhishek Kumar BE 2007-08  
6 Sourabh Raghuwanshi BE 2007-08  
7 Rahul Bhilware BE 2007-08